Salgs og leveringsbetingelser

Betingelse gjelder handel med organisasjons 995 287 625 - Skridr AV AS, omtalt i teksten som Skriðr (Forretningsnavn)


ANVENDELSE

Disse alminnelige salgsbetingelser får anvendelse på alt salg fra Skridr så fremt ikke annet er skriftlig avtalt partene imellom. En slik særskilt skriftlig avtale er ikke gyldig uten at den er undertegnet av adm. dir. eller styreformann i Skridr.

 

KUNDER 

Skridr selger kun til godkjente forhandlere. Firmaattest og siste års regnskap vil kunne bli krevd av nye kunder. 

 

FORHANDLERSTATUS

For å beholde status som forhandler vil det være et slik at det forventes løpende uttak, og at det er uttak som forsvarer et partnerforhold. Forhandleren er også ansvarlig for at kunnskapsnivået angående AV og tilhørende komponenter er høyt nok i forhold til hva man minimum kan kreve av en forhandler.

 

PRODUKTINFORMASJON

Alle produkter og data som finnes i Skridrs produktinformasjonsmateriell og prislister kan bli endret/justert uten særskilt varsel. Forandringer som har funnet sted på allerede bestilte varer, vil kundene bli underrettet om.

 

PRISER 

Alle priser og beløp er oppgitt eksklusiv mva, frakt m.m. Prisene vil bli endret dersom det er endringer i leverandørenes priser, endringer i valutakurser, tollsatser eller avgifter. Intet pristilbud fra Skridr er gyldig for en periode på mer enn 10 dager, dersom ikke noe annet er avtalt. Tilbudet er først inngått når selger bekrefter ordren med telefon, ordrebekreftelse, brev eller faktura.

 

BESTILLING 

Bestilling kan gjøres på telefon 6910 9050, E-mail eller via Web-shop

.

Forhandler forplikter å informere Skridr dersom det kun er enkelte medarbeidere som skal gjøre bestillinger. Leveringstid er vanligvis 1-3 dager.

 

Annen leveringsmåte kan avtales. Dersom leveringen vil bli vesentlig forsinket, underrettes kunden snarest mulig via mail. Det er derfor et krav til forhandleren å se til at riktig mail-adresse er gitt til Skridr og at mailsystemet fungerer. Fraktkostnader belastes til netto fraktkostnad.

 

HUSK Å OPPGI KORREKT POSTNUMMER

Ved dør til dør levering belastes mottaker kr. 90,- hvis feil postnummer er oppgitt. Dette grunnet postens nye straffeportoer i forbindelse med feil postnummer ved dør til dør levering. Eventuelle endringer eller kanselleringer skal skje skriftlig og må godkjennes av Skridr. Kostnader i forbindelse med endringer eller kanselleringer av ordre bæres av kunden. Bestillingsvarer kan ikke kanselleres.

 

WEB TILGANG

For å få tilgang til https://www.skridr.no/ kreves det en login og passord for bl.a å se forhandlers priser, ordrehistorikk og legge bestillinger. Det er forhandlers ansvar å sørge for at det kun er autorisert personell hos forhandler som kan bestille varer hos Skridr. Administrator hos forhandler er ansvarlig for å fjerne og legge til medarbeidere.

 

LEVERING OG RISIKOOVERGANG

Varene leveres ex works Skridrs lager i Moss. Alle leveranser skjer via det/de faste transportselskaper som Skridr har avtale med, Ringstad Transport og NBT. Ønsker kunden andre transportmidler/selskaper, skal kunden selv sørge for henting. Hvis ikke annet er skriftlig avtalt, går risikoen over på kjøperen når varene er overgitt til den fraktfører som skal forestå forsendelsen.

 

LEVERING AV STORT GODS (eksempelvis stor skjermer m.m..)

Standard leveringsbetingelser på stort gods som går på europall eller spesialtilpasset pall er: Levering til dør (hvis man har dørterskel) eller rett innenfor dør hvis den er uten dørterskel. Det gjøres oppmerksom på at bil ved levering normalt vil ha 1 sjåfør og at det ikke inngår å få hjelp med bæring opp i etasjer eller lenger inn i lokaler. Vær spesielt oppmerksom på at ved skjermkjøp i de større størrelsene vil forhandler være ansvarlig for enten selv eller etter avtale med sluttkunde å få produktet levert helt frem til installasjonssted. 86’ og 98’ og 105' kan være av en slik størrelseart at de ikke går inn i heis eller kan bæres opp i smale trappeoppganger.

Til transportør kan man mot ekstra kostnad stille med to mann og frakte produktet helt frem til installasjonsted. Ta eventuelt kontakt med Skridr kundesenter for pris og ha klar detaljerte opplysninger om de ulike forhold ved mottaksadresse.

 

SALGSPANT

Skridr har salgspant i de solgte varer til sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av omkostninger og renter, jfr. pantelovens §§ 3-14 flg.

 

GARANTI 

Skridr garanterer varene mot fabrikasjonsfeil i samme tidsrom som varene er garantert fra Skridrs leverandører, minimum ett år, maksimum 5 år regnet fra leveringstidspunktet. For øvrig gjelder reklamasjonsreglene i kjøpslovens § 32. Ved innmeldte feil vil Skridr forsøke å rette feil på stedet, evt. bytte varen i sin helhet om det ikke er mulig. Forventet garantihåndtering er 5-7 arbeidsdager, noe lenger der det må innhentes deler fra produsent eller lokasjonen er langt unna og frakttider er en faktor. I noen tilfeller kan dette utføres raskere mot kostnad (Ekspressfrakt og utrykning).

 

MANGLER

Ved mangler ved de solgte varer som forelå på leveringstidspunktet og som ikke skyldes kjøperen eller forhold på hans side, har Skridr ubetinget rett til, for egen kostnad, å rette mangelen eller foreta omlevering. Etter levering skal kunden så snart det er mulig foreta en undersøkelse av de leverte varene. Mangler må rapporteres skriftlig innen 10 virkedager etter varemottak. Når Skridr foretar retting eller omlevering kan ikke kjøperen gjøre ytterligere misligholdebeføyelser gjeldende.

 

REKLAMASJON

Ved eventuell reklamasjon eller ønske om bytte av feilbestilte varer plikter kunden først å kontakte Skridrs kundeservice. Ved eventuell retur plikter kunden å følge Skridrs særskilte returbetingelser som utleveres sammen med alminnelige salgsbetingelser. Det understrekes at eventuelle utgifter til frakt o.a. i forbindelse med reklamasjon eller retur må dekkes av kunden. Reklamasjon over feil og mangler må fremsettes uten ugrunnet opphold.

 

Der det sendes ut erstatningsvarer før varer som skal i retur er mottatt er mottatt av Skridr er det kundens ansvar å returnere varer innen maksimalt 14 dgr fra utsendt vare. Hvis ikke returvarer er mottatt vil ny utsendt varer faktureres. 

 

RETUR

Bestilte varer som ikke hentes og som sendes i retur uten avtale og varer uten feil eller mangler, men som allikevel ønskes returnert, blir belastet mottaker med minimum 15% av varens pris på returdagen. Varer som ikke lagerføres tas ikke i retur og blir fakturert kunden i sin helhet ved eventuell retur som ikke skriftlig er avtalt. Ved retur uten returnummer beregnes et gebyr på kr. 300,- Frakt krediteres ikke. Varer som ikke er i orginalforpakning/er åpnet belastes et gebyr på minst 25% av varens verdi på returdagen.

 

UTLÅN

Der kunde får tilgang til utlånsutstyr/demoutstyr er normal utlånsperiode maksimalt 21 dager. Etter 21 dager plikter kunden å returnere utstyret til Skridr i originalforpakning med alle deler. Etter 30 dager uten retur vil varen faktureres kunde.. 


BETALING

Betalingsbetingelser er kontant pr. oppkrav hvis ikke annet er skriftlig avtalt. Kredittavtale må godkjennes før levering effektueres på kreditt. Standard kredittid er netto pr. 14 dager. Ved for sen betaling belastes 1,5 % morarente pr. påbegynt måned. I tillegg påløper purregebyr med i henhold til gjeldense satser pr. purring. Ved oppkravsforsendelser forbeholder Skridr seg retten til å øke oppkravsbeløpet for å dekke inn eventuelle forfalte fordringer. Forfalte fakturaer vil gjøre at ny ordre ikke sendes før utestående er oppgjort. Hvis betalingen gjelder tjenester forbeholdes retten til å stanse tjenestene hvis fakturaer ikke betales i tide.

 

PRODUKTANSVAR

Hvis de solgte varer volder skade på ting og dette skyldes at det ikke byr den sikkerhet som bruker eller allmennhet med rimelighet kunne vente, er Skridr erstatningsansvarlig i den utstrekning slikt ansvar i følge av lov 23. desember 1988 nr. 104 om produktansvar. Andre følgeskader erstattes ikke.

 

FORCE MAJEUR 

Er Skridr forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Skridr fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

 

TVISTER OG LOVVALG

Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår der i omtalte og der av følgende rettsforhold hører inn under de ordinære domstoler, med Moss tingrett som verneting. Alle rettsspørsmål som oppstår skal bedømmes i henhold til norsk lov, hvis ikke annet skriftlig er avtalt mellom partene.

 

 

møterom byod møteromsløsninger microsoft teams room google meet room byoa mtr glassboard touch skjerm konferanse lyd yealink byom møteromsutstyr legamaster digitale skilt digtal signage kontrollrom